OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Obecność wody jest podstawowym warunkiem życia na Ziemi. Woda stanowi główny składnik żywych organizmów. Jej zastosowanie przez człowieka jest wszechstronne między innymi  służy do picia, mycia i przygotowywania posiłków w gospodarstwie domowym;jest potrzebna w rolnictwie do nawadniania pól uprawnych i pojenia zwierząt; jest stałym źródłem energii, które nie zanieczyszcza środowiska przyrodniczego; umożliwia odprowadzanie zanieczyszczeń.Dlatego tak ważne jest aby troszczyć się o czystość wód.Ich zanieczyszczenie spowodowane jest głównie odprowadzaniem ścieków komunalnych i przemysłowych, spłukiwaniem z pól nawozów i chemicznych środków ochrony roślin oraz przenikaniem zanieczyszczeń z hałd i wysypisk śmieci. Oprócz gospodarki komunalnej i rolnictwa, największymi trucicielami naszych wód są zakłady przemysłu metalurgicznego, chemicznego, drzewno-papierniczego i spożywczego. Co trzecie miasto w Polsce odprowadza do wód powierzchniowych ścieki bez żadnego oczyszczania. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych powoduje zanieczyszczenie zasobów wody pitnej, co najbardziej odczuwalne jest w wielkich miastach.Zdolność wód do samooczyszczania jest ograniczona. Z tego powodu należy chronić zarówno wody powierzchniowe jak i podziemne przed zanieczyszczeniem. W tym celu wprowadza się zamknięte obiegi wody w zakładach przemysłowych oraz buduje oczyszczalnie ścieków. Oczyszczanie ścieków to proces polegający na usuwaniu substancji szkodliwych (zanieczyszczeń), mające na celu jak największe zmniejszenie ich negatywnego wpływu na odbiornik (wody powierzchniowe i grunty). Maksymalne oczyszczenie jest niemożliwe, jednak jesteśmy w stanie oczyścić ściek w ponad 90%. Osiągamy to poprzez pastowanie kolejnych procesów (biologicznych, fizycznych, chemicznych). Cały obiekt służący oczyszczaniu ścieków nazywamy oczyszczalnia.

Ogólny podział zanieczyszczeń wód naturalnych:

    • Zanieczyszczenia fizyczne

 

Stanowią je wszelkie substancje stałe występujące w wodzie jako zawiesiny o różnym stopniu rozdrobnienia, np.: szczątki roślin i zwierząt, drobne elementy gleby, nierozpuszczalne substancje będące efektem działania człowieka etc.

    • Zanieczyszczenia chemiczne

 

Wśród zanieczyszczeń chemicznych należy wymienić chemiczne związki organicznie i mineralne, najczęściej będące efektem działania przemysłu. Często substancje te są substancjami toksycznymi, takimi jak cyjanki, sole metali ciężkich, produkty ropopochodne. Oprócz tego zanieczyszczenia chemiczne hamują lub spowalniają szybkość procesów biologicznych odbywających się w zbiornikach wodnych oraz wpływają negatywnie na smak i zapach wody.

    • Zanieczyszczenia bakteriologiczne

 

Znaczna część bakterii żyjących w wodzie nie wywiera negatywnego wpływu na zdrowie. Istnieją jednak bakterie, które działają chorobotwórczo, wraz z wodą dostają się do układu pokarmowego ludzi lub zwierząt. Są przyczyną groźnych chorób, między innymi czerwonkę, dur brzuszny, cholerę.

    • Zanieczyszczenia radioaktywne

 

Substancje radioaktywne mogą dostawać się do wód wraz ze ściekami z zakładów, które używają radioaktywnych izotopów swojej działalności. Możliwe jest też skażenie wód przez pyły radioaktywne opadające z atmosfery, będące efektem wybuchów broni nuklearnej.

Pełny cykl oczyszczania wody obejmuje cztery stadia:\r\n

Oczyszczanie mechaniczne, czyli usuwanie cząstek zanieczyszczeń stałych oraz zawiesin. Sposób ten polega na wykorzystywaniu procesów cedzenia, rozdrabniania, sedymentacji i flotacji. Do tego celu służą następujące urządzenia: kraty, sita, rozdrabniarki, piaskowniki, osadniki i odtłuszczacze lub inne urządzenia do flotacji.

 

Oczyszczanie biologiczne, czyli usuwanie zanieczyszczeń organicznych, przy czym ich rozkład odbywa się przy pomocy drobnoustrojów. Procesy te prowadzi się bądź w warunkach zbliżonych do naturalnych, bądź w warunkach sztucznych. W pierwszym wypadku stosuje się pola nawodnione, filtry gruntowe, stawy rybne, a w drugim złoża biologiczne, zbiorniki z osadem czynnym i rowy biologiczne.

Oczyszczanie chemiczne, czyli usuwanie nadmiernych ilości soli odżywczych – związków azotu i fosforu. Chemiczne oczyszczanie ścieków najczęściej stosuje się w przypadku ścieków pochodzących z zakładów przemysłowych. Takie ścieki niejednokrotnie zawierają szkodliwe dla środowiska związki chemiczne i metale ciężkie, które muszą być zneutralizowane.

Ostateczna odnowa wody przez usuwanie resztek zanieczyszczeń.

Budowa oczyszczalni ścieków jest jednak bardzo kosztowna, dlatego też jest ich nadal zbyt mało w stosunku do wzrastających potrzeb. Są one jednak niezbędne dla zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki.\r\n

Należy więc budować oczyszczalnie ścieków, gdzie naturalne procesy oczyszczania zostaną na tyle wzmożone, żeby podołały ilościom wytwarzanych zanieczyszczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *