Recycling – podział, rodzaje

Recycling to  jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia. Recykling odbywa się w dwóch obszarach: produkowania dóbr oraz późniejszego powstawania z nich odpadów. Założenia recyklingu zakładają wymuszanie odpowiednich postaw producentów dóbr, sprzyjających produkcji materiałów jak najbardziej odzyskiwalnych oraz tworzenie odpowiednich zachowań u odbiorców tych dóbr.Recykling jest systemem organizacji obiegu materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane. W skład systemu wchodzą elementy: właściwa polityka ustawodawcza państwa sprzyjająca recyklingowi, rozwój technologii przetwarzania odpadów, przede wszystkim w celu wykorzystania jak największej ich części, projektowanie dóbr z możliwie najszerszym wykorzystaniem w nich materiałów podatnych na recykling, projektowanie dóbr możliwie jednorodnych materiałowo, co upraszcza ich późniejszy demontaż i segregację odpadów projektowanie dóbr będących połączeniem różnych materiałów w taki sposób, aby ich późniejsze rozdzielenie na elementy zbudowane z jednorodnych materiałów było maksymalnie ułatwione, projektowanie dóbr w taki sposób, aby jak najwięcej ich części składowych nadawało się do powtórnego wykorzystania bez przetwarzania lub przy minimalnych nakładach na doprowadzenie do postaci pełnowartościowej, system oznaczania zarówno opakowań produktów, jak i elementów składowych tych produktów, w celu ułatwienia rozpoznawania i segregacji odpadów. edukacja proekologiczna społeczeństwa oraz promowanie i organizacja zachowań proekologicznych,· logistyka sortowania, gromadzenia i odbioru zużytych dóbr oraz ich elementów składowych,· przetwarzanie (uprzednio przygotowanych) odpadów i odzyskiwanie z nich surowców

Rozróżnia się trzy rodzaje recyklingu:

1. Ponowne zastosowanie – powtarzające  się  zastosowanie materiału lub produktu w tym samym celu (np. bieżnikowanie opon, butelki na wymianę)

2. Dalsze zastosowanie – użycie odpadów do nowych zastosowań po odpowiedniej przeróbce fizycznej, chemicznej lub biologicznej (np. granulacja zużytych tworzyw sztucznych i opon, gdzie granulat jest stosowany jako wypełniacz w materiałach budowlanych

3. Ponowne zużytkowanie – odzyskiwanie odpadów chemicznych ze śmieci i ponowne wprowadzenie ich do produkcji (np. użycie wraków samochodowych w stalowniach)

Istnieje jeszcze inny podział recyklingu – ze względu na specyfikę technologii. Wyróżnić możemy trzy rodzaje (metody) recyklingu:

1. Materiałowy

2. Surowcowy

3. Energetyczny

Metoda Recyklingu Materiałowego (mechanicznego) – najbardziej preferowana forma recyklingu. Polega na ponownym przetwarzaniu odpadów w produkt o wartości użytkowej. Zazwyczaj jest to wyrób o innym przeznaczeniu niż pierwotny. Odpowiedni dobór kompozycji pozwala na przetwórstwo materiałów wtórnych z dużą wydajnością przy dobrej jakości wyrobów. Ta metoda jest technologicznie prosta.

Metoda Recyklingu Surowcowego (chemicznego) – polega na odzyskiwaniu surowców użytych do produkcji danego wyrobu. Surowce mogą być ponownie wykorzystane do wytworzenia pełnowartościowych tworzyw, a odpady powstałe w wyniku tej metody mogą stanowić domieszkę do paliw i smarów. Podstawową zaletą tej metody jest możliwość przeróbki tworzyw bez uprzedniej ich segregacji.

Metoda Recyklingu Energetycznego (spalania z odzyskiem energii) – polega na częściowym odzyskaniu energii, zużytej na wytworzenie wyrobów, które znajdują się na wysypisku (w tym także opakowań).

Recykling dzieli się poszczególne etapy:

1. Sortowanie – polega na rozdzieleniu różnych rodzajów odpadów.

2. Rozdrabnianie – odpady gromadzone w pojemnikach do zbiórki selektywnej są zazwyczaj w formie nieprzydatnej do bezpośredniego przetwórstwa. Rozdrobnienie odpadów ułatwia ich transport.

3. Mycie – odpady ze szkła i tworzyw sztucznych są z reguły zanieczyszczone i wymagają mycia. Po myciu konieczne jest odwirowanie i osuszenie odpadów.

4. Wytłaczanie – stanowi zasadniczy element linii technologicznej recyklingu mechanicznego. W tym etapie wytwarzany jest produkt końcowy.

5. Pozostałe – w linii recyklingu powinny znajdować się także elementy towarzyszące takie, jak transportery, cyklony oraz silosy, które spełniają funkcje magazynowe i homogenizujące odpady. Dodatkowo mogą występować specyficzne urządzenia pomocnicze: krystalizatory czy aglomeraty.

Warunkiem skutecznie przeprowadzonego recyklingu jest sortowanie śmieci. W wielu krajach sortowanie to odbywa się już w gospodarstwach domowych. Odpady żywnościowe, papier, szkło, tworzywa sztuczne, złom gromadzone są w odrębnych pojemnikach, które następnie zabierane są do zakładów przetwórczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *